2018. március 19. hétfõ, József napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Nem járható út a dunaújvárosi modell

Nem járható út a dunaújvárosi modell

2012-01-23 07:00 Forrás: Kórház 2011/12. -- Dr. Szepesi András, Bene Zsolt
2324
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az alább olvasható, Rácz Jenő MKSZ-elnökkel és ügyvédekkel készített beszélgetésünkkel arról szeretnénk tájékoztatni a KÓRHÁZ olvasóit, hogy nemcsak a tulajdonosokra, hanem az intézmények vezetőire is komoly (büntető)jogi következményei lehetnek azon törekvéseknek, amelyekkel az kórház vezetői/tulajdonosai igyekeznek „eltüntetni” a beszállítói adósságukat.

Rácz Jenő (R. J.): A Magyar Kórházszövetség decemberben megbeszélést folytatott a kórházi beszállítók képviselőjével azért, hogy az adóssággal kapcsolatban tájékozódjunk: milyen problémák vannak, és hogyan látják az esetleges kiutat. A beszállítói oldal jelezte, hogy nemcsak a kintlévőség nagyságrendje problémás számukra, hanem az is, hogy attitűdváltás történt az adósság minősítésében. A kórházak adóssága eddig a lassan, de biztosan megtérülő kategóriába tartozott. Ugyanakkor, az elmúlt időszakban előfordultak olyan precedensek (lásd: Eger, Dunaújváros), ahol egyáltalán az adósság megtérülése is kérdésessé vált – ezeknek azonban nemcsak pénzügyi, hanem adott esetben jogi vetületei is vannak.

Tekintettel arra, hogy a Dunaújvárosi Kórház nemrégiben „alakult át” gazdasági társaságból közintézménnyé, ezért az ebből eredő jellegű jogi vetületek tisztázása érdekében szükségesnek tartottuk, hogy konzultációra hívjunk egy jogászcsapatot, aki a dunaújvárosi kórház ügyével foglalkozik. Egyrészt az a célunk, hogy a beszállítók vonatkozásában tisztán lássuk ezt a kérdést, másrészt pedig, hogy a mostani Semmelweis-terv során végrehajtott átalakításban nehogy elkövessünk bármi olyan jellegű hibát – intézményi szinten is –, ami egyébként a dunaújvárosi példából adódik. Két ügyvéddel vettük fel a kapcsolatot: Hegedűs László a büntetőjogi terület szakértője, M. Tóth Balázs pedig a polgári peres ügyekkel foglalkozik.

Dr. M. Tóth Balázs: Az általunk készített szakvélemény szerint a jelenlegi magyar jogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy csak „úgy”, következmények nélkül felszámolás alá lehessen vinni azokat a gazdasági társaságokat, amelyek korábban üzemeltették az egészségügyi intézményeket. A jogszabály ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a non-profit vállalkozások ügyvezetői, menedzsmentje, illetve a tulajdonosok részéről a felhalmozott tartozásokra biztosítékot lehessen követelni. Olyan megoldás tehát nem képzelhető el, hogy ezekért a tartozásokért ne kelljen helytállni. Tévedés tehát, hogy ez a modell – a konszolidációnak az a módja, hogy minden veszteséget a beszállítókra terhelnek –, működőképes legyen. Fontos megemlíteni továbbá, hogy nemcsak a tulajdonosok – tehát az alapító(k), illetve a cégek tulajdonosainak – felelőssége állapítható meg, hanem a kórház, az intézményvezetők anyagi felelőssége is. Nem beszélve arról, hogy ezeknek az időbeni érvényesítése sem fog késedelmet szenvedni, mert még a felszámolási eljárásban van lehetőség arra, hogy ezeket a felelősségeket a bíróság megállapítsa.

Dr. Hegedűs László (H. L.): Amikor megkaptuk a megbízást, azzal a problémával szembesültünk, hogy a kórháznak az egyik nap még körülbelül két milliárd forintos tartozása volt, majd másnap kijelentették, hogy nincs adóssága. Ezt az esetet a büntetőjogra transzformálni az első pillanatban nagyon könnyűnek tűnt. Aztán rájöttünk, hogy bizony ez nem ilyen egyszerű kérdés. Ugyanis tudomásul kell venni, hogy az egészségügyi ellátás egy olyan közfeladat, amit minden áron biztosítani kell, a beszállítók érdeke pedig másodlagosnak tűnik. Azonban egyértelművé vált számomra, hogy ez egyáltalán nem így van – minden érdeket figyelembe kell venni, és a jogtalanság talaján nem lehet elkövetni jogszerűnek tűnő lépéseket. Ezért olyan szankciókkal kell fenyegetetté tenni ezt a magatartássorozatot, amely meggátolhatja azt, hogy a jövőben bárkivel szemben ez a gondolat felvetődjön, és országszerte ezt gyakorolják, s így több száz vállalkozás munkáját teszik gyakorlatilag lehetetlenné. Amikor nekiláttunk a feladatnak, akkor megállapítottuk, hogy a vizsgált eset bizony többfajta bűncselekmény megvalósításának gyanúját veti fel. Hangsúlyozom, hogy ez csak gyanú, mert Magyarországon büntetőjogi felelősséget egyedül és csakis kizárólag a bíróság állapíthat meg, tehát egyelőre csak egy szakvéleményt prezentáltunk, amiből több bűncselekményt látunk megvalósultnak. A legfontosabb, hogy megnézzük, a konkrét esetben milyen büntetőjogi kategóriák fordulhatnak elő. A „Ne lopj!” már a Tízparancsolatban is benne van, és elvileg hasonló alapelv szerint kijelenthetjük, hogy ne szűnjél meg olyan társasággal, melynek tartozása van. Egyik napról a másikra nem lehet félretenni egy társaság tartozásainak sorát.

Ha ez mégis megtörténik, kik lehetnek ezért a felelősök?

H. L.: Bizony nemcsak a kórház vezetése, hanem az alapító felelőssége is vizsgálandó. A Büntető törvénykönyvben szerepel ez a meghatározott tevékenység: fedezetelvonó csődbűncselekmény. Aki a hitelezői kielégítését részben vagy egészben azáltal hiúsítja meg, hogy a fizetőképtelenné válást, vagy annak látszatát valamilyen magatartással idézi elő, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ki az, aki felelősségre vonható?

H. L.: A bűncselekmény elkövetője az a személy lehet, aki a társaság vagyonával rendelkezni jogosult. Ezért a mi véleményünk szerint az elkövető lehet a tulajdonos, aki rendelkezik a vagyonnal és a határozatával elvonja a fedezetéül szolgáló vagyont. Ezt még lehetne tovább taglalni, hogy itt ki vonta el. Egyértelmű, hogy ez egy önkormányzati döntés volt. Közösségi felelősség elvben nincs, de mégiscsak van, hiszen a magyar büntetőjogi gyakorlat (csak emlékeztetnék például a Tocsik-ügyre, amikor az Állami Vagyonügynökség tagjait vonták felelősségre, vagy legutóbb a Terézvárosi Önkormányzat képviselővel szembeni büntetőeljárás indult a testületi határozatot meghozókkal szemben) nyitott erre. Vagyis létezik testületi felelősség is, tehát álláspontunk szerint az a tényállásszerű magatartást ténylegesen kifejtő, de ilyen tevékenységre egyébként nem jogosult személyre is alkalmazható a Btk. 291. paragrafusának 2. bekezdésében meghatározott törvényi tényállása.

Hogyan fogalmazná meg mindezt nem jogi nyelven?

H. L.: Annyit jelent, hogy az önkormányzat nem hozhatott volna jogszabálysértő határozatot, és ennek értelmében utasítani a kórház vezetőségét, hogy ezt hajtsa végre. Ez a törvényi tényállásunk szerint hivatali visszaélés. Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Itt egy lényeges dologra hívnám fel a figyelmet: a képviselőtestület tagja hivatalos személy a Btk. 137. paragrafusa alapján. Azon magatartásukkal, mely alapján határozatukkal „kiveszik” a kórházat az üzemeltető cég alól, tudván azt, hogy azáltal a beszállítói követelések kifizetése meghiúsul, jogtalan hátrányt okoznak a harmadik személynek. Itt természetesen vannak bizonyítási nehézségek, ennek a cselekménynek célzatosnak kell lennie, és a szándéknak ki kell terjedni a jogtalan hátrányokozási célzatra is, azt az elkövető tudatának át kell fognia.

A képviselők védekezhetnek azzal, nem tudták pontosan, hogy jogszerűtlen döntést szavaztak meg.

H. L.: Szeretnénk megjegyezni, hogy véleményünk szerint ez egy olyan objektív felelősség, hogy ha valaki (önkormányzati képviselő) egy ilyen fajsúlyú döntést megszavaz, akkor igenis kötelessége megismernie annak a hátterét, és nem hivatkozhat arra, hogy nem tudtam, miről döntök. Tehát az említett két bűncselekményi kategória mindenképpen megállapítható. Bár e kérdés vizsgálata még további adatbeszerzést igényel, mégis felvetődik a „sláger” körülményi tényállás, a hűtlen kezelés is, amire a magyar igazságügyi szervek újabban nagyon szívesen hivatkoznak. Ugyanis, akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, az bizony elköveti a hűtlen kezelést. Itt a vagyonkezelésre vonatkozó megbízással való károkozás egy olyan visszaélés, ahol jelen esetben a sértett joga sérült meg, hogy hozzájusson az őt megillető pénzhez. Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy valaki nem kapta meg a pénzét – mert sajnos ilyen a magyar jogtörténetben már előfordult –, hanem jogtalan magatartással vonták el a hitelezők pénzét.

Milyen lehetőségek állnak a sértettek, a beszállító cégek képviselői előtt?

H. L.: Az a határozott véleményünk, hogy minden érintett személlyel szemben van lehetőség büntetőeljárásra, és a büntetőeljárás során még a polgárjogi igényt is lehet érvényesíteni. A magánfél, a terhelttel szemben azt a polgárjogi igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává tett cselekmény következtében keletkezett. Jelen esetben itt is változott a jogszabály: kötelező a polgárjogi igény megítélése, hogyha bizonyított, nem is lehet a törvény egyéb útjára utasítani. Tehát az a határozott véleményünk, hogy ha a megbízónk szándéka az, akkor bizony el kell indítani egy feljelentéssel a büntetőeljárást. Más kérdés, hogy ennek mi lesz az eredménye, hiszen mint tudjuk, addig senki sem tekinthető bűnösnek, amíg a bűnösségét meg nem állapította a bíróság. Az is alapelv – In dubio pro reo –, hogy a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a vádlott terhére értékelni nem lehet. Összegezve: a vizsgált eset egy bonyolult jogi szakkérdés. Azzal, hogy ezt a szakvéleményt elkészítettük szeretnénk egy preventív lépést tenni, mégpedig azért, hogy az önkormányzatok ne tegyenek ilyet – ne vonják el egy tollvonással a szállítók pénzét –, és ha valaki ennek ellenére ilyen döntést hoz, tisztában legyen azzal, hogy felelősség terheli.

R. J.: Úgy gondolom, hogy egyrészt az ügyvéd urak szavaiból egyértelműen kiviláglik jogi álláspontjuk, másrészt ez az intézményvezetőket több szempontból is érinti. Tegyük világossá: egy ilyen lépéssel egy kórházigazgató nem az intézményvezetést veszítheti el, hanem a személyes szabadságát, ráadásul kártérítési felelősséggel is tartozik. A Magyar Kórházszövetség szándéka az volt, hogy ezt a problémát felismerve felvegye a kapcsolatot az érintett ügyvédi irodákkal, hogy segítségére legyen a Kórházszövetségnek a konkrét ügy megítélésében, és segítségére legyen abban is, hogy az átalakítási folyamatokban ne kövessünk el hasonló jellegű hibákat – ami egyébként nem lenne feltétlenül szükséges. Végül, de nem utolsó sorban az érintett intézményvezetők segítségére szeretnénk lenni, hogy melyek azok a problémák, amelyekkel nekik szembe kell nézniük az átalakítás során. A közös beszélgetésünk során azt is megfogalmaztuk, hogy az egyes intézményeket érintő döntések mellett érdemes feltenni azt a kérdést, hogy valóban létezik-e egy jogi vákuum – amit nevezhetünk a kórháztörvény hiányának –, ami nem teszi tisztába azt, hogy miként kellene a kórházakat működtetni, átalakítani. Ebben az ügyvédi csapat szintén konstruktív együttműködését ajánlotta fel, akár a jogi kérdések tisztázásában, akár egy új kórháztörvény koncepciójának kialakításánál, amit továbbítani fogunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé. Hiszen az az alapvető célunk, hogy a Semmelweis-terv átalakítási folyamatait a lehető legzökkenőmentesebben és jogilag is megalapozottan tudjuk végigvinni. Ez könnyebben megy majd, ha megfelelő jogi védelemre és partnerekre találunk.

Ezek a cikkek is érdekelhetik

Kulcsszavak

dunaújvárosi kórház ,