2018. április 22. vasárnap, Csilla, Noémi napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Egészségügyi dolgozói béremelés (1. rész)

Egészségügyi dolgozói béremelés (1. rész)

2012-08-02 07:00 Forrás: Kórház 2012/6. -- Dr. Kőszegfalvi Edit
15121
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az egészségügyi érdekképviseletek és a kormányzat között ez év márciusában létrejött megállapodás eredményeképpen az egészségügyi dolgozók béremelésére vonatkozó szabályok az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv-ben (jogállási törvényben) kerültek megfogalmazásra.

 

Az ún. orvosi munkaköröknél ez évben fix összegű, a besorolási illetmény mértékéhez igazodó, úgymond degresszíven csökkenő béremelés formájában valósul meg a bérintézkedés, és 2013. január 1-jétől lép hatályba az új bértábla. Ezzel szemben a szakdolgozók vonatkozásában már 2012. július 1-jétől hatályossá válik az új bértábla, felváltva a Kjt. illetménytábláját. Ezen új bértábla már tartalmazza a tervezett béremelés összegét, azaz a jelenlegi közalkalmazotti garantált tábla összege megemelésre került, ugyanakkor ettől az illetménytáblától függetlenül az egyes fizetési fokozatokhoz kapcsolódóan a 3. számú melléklet egy fix összegű folyamatos illetmény-bérnövelési összeget is meghatároz az érintett munkaköri csoport részére. A végrehajtási kormányrendeletben nevesített, felsőfokú iskolai végzettséggel betölthető munkakörök esetében a jelenlegi közalkalmazotti besorolási bérektől független fix összegű béremelés keretében valósul meg a bérintézkedés. A törvény végrehajtásával összefüggő szabályokat egy kormányrendelet tartalmazza majd, amely várhatóan egyrészt értelmező rendelkezéseket fogalmaz meg, másrészt rögzíti azt, hogy milyen intézkedéseket kell megtennie az egészségügyi szolgáltatók munkáltatónak a béremelés végrehajtásának megvalósítása érdekében.

Szükséges utalni arra, hogy e cikk megírásakor a parlament már elfogadta a jogállási törvény módosítását, de még kihirdetésre nem került sor, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletnek csupán a tervezete volt ismert, melyben várhatóan a szakdolgozók bértábla szerinti illetmény-megállapítási és folyamatos illetmény-bérnövelésre vonatkozó szabályait pontosítani fogják.

Egészségügyi ágazati előmeneteli szabály

A jogállási törvény az egészségügyi béremeléssel összefüggésben az alkalmazottakra vonatkozó rendelkezései közé emelte be az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályrendszert, meghatározva azt, hogy mely egészségügyi szolgáltatói körben kell alkalmazni. Ez alapján az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező állami, önkormányzati, vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtása tekintetében, ezekkel egy tekintet alá eső egyházi és felsőoktatási intézményi tulajdonában, illetve fenntartásban levő, továbbá a végrehajtási rendeletben nevesített mentést, betegszállítást, vérellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató munkáltatókkal alkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi és egészségügyben dolgozókra (a továbbiakban egészségügyi dolgozók) alkalmazható a most elfogadott ágazati előmeneteli szabály.

Fontos kiemelni, hogy ezen előmeneteli szabályok kizárólag a járó- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozik. Azaz, az alapellátásban egészségügyi feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató munkáltatókkal alkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra nem.

Az ágazati előmeneteli rendszer szabályai alapján besorolási osztályokba és úgymond fizetési fokozatba kell az érintett munkakörökbe tartozó egészségügyi dolgozókat sorolni, és ez a besorolási kötelezettség nem csupán a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkáltatókat terheli, hanem azokat az Mt. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat is, amelyek érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkeznek, és egészségügyi közfeladatot látnak el.

Ezen szabály alkalmazásával olyan sajátos helyzet alakul ki, hogy egy Mt. hatálya alá tartozó munkáltatóval munkaviszonyban álló egészségügyi dolgozónak lesz egy ágazati előmeneteli tábla szerinti besorolási osztálya és fokozata. Nem szabad azonban ezt a fogalmat összekeverni a Jogállási törvényben megjelölt egészségügyben dolgozói munkakörrel, hiszen más munkaköri csoportot takar, amelyet a jogalkotó a végrehajtási kormányrendelet mellékletében fog mint szakdolgozói és egyéb egészségügyi dolgozói munkaköröket meghatározni.

A béremelés mértéke

Az orvosi munkakörben az önálló bértábla – várhatóan – 2013. január 1-jétől lép hatályba. Erre való tekintettel 2012. július 1-jétől 2012. december 31-ig a Kjt. besorolási illetménye és a jogállási törvény 1. sz. mellékletében meghatározott egyösszegű illetmény- vagy béremelés együttes összegét kell mint minimális havi alapbért, illetményt megállapítani. Ezen szabály alapján 2012. július 1-jei hatállyal az alkalmazotti jogviszonyban álló orvos havi alapbére, illetménye nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolási illetmény és az egyösszegű 65 820 Ft bérnövelés együttes összege, amennyiben a besorolási illetménye a 350 000 Ft összegét nem haladja meg. Ezt a szabályt alkalmazni kell mind a munkaviszonyban lévők, mind a közalkalmazotti, szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban állók esetében. A 350 000 Ft vizsgálata tekintetében a jogszabály azt is kimondja, hogy a Kjt. szerinti besorolási illetményen nem csupán a Kjt. által garantált illetményt, hanem a munkáltatói döntésen alapuló illetményt és a Kjt. szerinti pótlékok összegét is érteni kell, ideértve a kollektív szerződés, illetve munkaviszony esetén a munkaszerződés alapján járó pótlékot is.

Ez a szabály a gyakorlat nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a pótlékokkal növelt 2012. június 30-án meglévő besorolási illetményt, munkabért kell a béremelésnél figyelembe venni, és ha ennek összege nem haladja meg a 350 000 Ft összeget, akkor kerül megállapításra a 65 820 Ft egyösszegű béremelés. Amennyiben az orvosi munkakörben foglalkoztatott dolgozó pótlékokkal emelt besorolási illetménye, munkabére magasabb, mint 350 000 Ft, akkor degresszíven csökkenő béremelési összeg illeti meg.

A szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók tekintetében megjelenik egy új bértábla, azaz 2012. július 1-jétől a dolgozó havi alapbérének, garantált illetményének meg kell felelnie a jogállási törvény 2. sz. melléklet szerint számított összegének. Itt tehát át kell tekinteni mind a közalkalmazottaknál, mind pedig a munkaviszonyban állóknál, hogy a személyi alapbér, illetve illetmény eléri-e a szakdolgozói illetménytáblában lévő összeget. Amennyiben nem éri el, akkor ezt meg kell emelni erre az összegre. Ezen túlmenően az egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók is részesülnek folyamatos, egyösszegű béremelésben is, ennek pontos szabályait várhatóan a végrehajtási kormányrendelet rendezi majd. A bérnövelési összeg nem függ illetményük nagyságától, tehát 2012. július 1-jén egy új besorolási illetménytábla szerint kell megállapítani az érintett szakdolgozó és egyes egészségügyben dolgozók besorolási illetményét, ezen felül a végrehajtási kormányrendeletben foglaltakat figyelembe véve kell megállapítani a jogállási törvény 3. sz. mellékletben szereplő fizetési osztályok és fokozatok szerinti meghatározott bérnövelési összeget.

Az orvosokon és szakdolgozókon kívül a végrehajtási kormányrendeletben nevesített egyes felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók részesülnek még béremelésben. Az ilyen munkakörökben foglalkoztatottak havi illetménye, alapbére nem lehet kevesebb a Kjt. szerinti besorolási illetménye és a havi 31 435 Ft egyösszegű illetményemelés együttes összegénél. (A végrehajtási rendelet tervezete szerint idetartoznak majd a gyógyszerészek, a pszichológusok, a klinikai szakpszichológusok, a laboratóriumi vegyészek, vegyészmérnökök, a biológusok, a klinikai sugárfizikusok, a biokémikusok, mikrobiológusok, molekuláris biológiai diagnoszták, a gyógypedagógusok és a logopédusok.) Azaz, a nevesített munkakörben alkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó egyösszegű béremelésben részesül 2012. július 1-jétől, de önálló előmeneteli illetménytábla nem került megállapításra. Besorolási illetmény alatt ezen munkaköri csoportnál is a Kjt. szerinti garantált illetmény, a munkáltató mérlegelési illetménye, továbbá a Kjt. szerinti megállapított illetménypótlékok is figyelembe vételre kerülnek, munkaviszony esetében pedig a munkaszerződésben rögzített pótlékok.

Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a 31 435 Ft összegű béremelésben kizárólag a kormányrendeletben nevesített munkakörben dolgozók részesülhetnek – a szakdolgozói munkakör esetében a törvény 2. számú mellékletében meghatározott illetménytábla az irányadó illetve és a 3. számú mellékletében megjelölt folyamatos bérnövelési összeg kerül megállapításra.

Mely jogviszonyhoz kapcsolódik a béremelés?

A béremelés kizárólag az alkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókat illeti meg, azaz azokat, akik munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban állnak. A szabadfoglalkozású jogviszonyban álló, illetve a vállalkozási, megbízási szerződéssel egészségügyi tevékenységet ellátók nem részesülnek béremelésben. Azaz nem elegendő, hogy maga a munkáltató mint egészségügyi szolgáltató a törvény hatálya alatt álljon, az érintett egészségügyi dolgozóval fennálló jogviszony is meghatározásra kerül mint béremelési feltétel. Például, ha az egészségügyi szolgáltató nevében egyes szakrendelési feladatokat közreműködőként bevont egészségügyi szolgáltató lát el, akkor a közreműködői minőségben egészségügyi tevékenységet ellátó egészségügyi dolgozók nem részesülhetnek a béremelésben. Hasonló a helyzet az egészségügyi szolgáltatóval szabadfoglalkozási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókkal, ugyanis az alkalmazotti előmeneteli rendszerhez kapcsolódó béremelésből nem részesülhetnek.

Ezen általános szabály alól egy kivétel került meghatározásra, ez pedig kizárólag az első szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi szakképzésben résztvevők köre. Esetükben 2012. július 1-jétől abban az esetben is meg kell adni a törvény mellékletében nevesített mértékben a béremelést, ha a szakképzésben résztvevők foglalkoztatására megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében kerül sor – azaz foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül részesülnek a béremelésben. E szabályra való tekintettel a szakképzés ideje alatt, ha valaki szabadfoglalkozási jogviszonyban áll és foglalkoztatása a heti 36 órát eléri, a megbízási díj összegét egy orvos esetében a 65 820 Ft-os összeggel; egy szakgyógyszerészi képzésben résztvevő esetében 31 435 Ft-tal kell megemelni. Ez a kötelezettség azonban kizárólag az első szakképzés idején terheli az egészségügyi szolgáltatót. Amennyiben a szakképzés lejártát követően a megbízási jogviszony fennmarad, béremelési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatót nem terheli, ugyanakkor, ha a szakképzett egészségügyi dolgozó alkalmazotti jogviszonyt létesít, már megilleti a bérnövelési összeg.

 

(Folytatjuk)

Ezek a cikkek is érdekelhetik