2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (3. rész)

Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (3. rész)

2012-10-13 07:00 Forrás: Kórház 2012/7-8. -- Dr. Kőszegfalvi Edit
4251
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az új szabályok elsősorban a rendes munkaidő terhére történő, illetve a napi 12 órát meghaladó ügyeleti feladatellátást és az ügyelet díjazásának rendelkezéseit érintette. Szükséges az önkéntes többletmunka vállalásra vonatkozó új jogszabályokat is áttekinteni, hiszen az ügyeletek egy részét a munkáltató csak ezen megkötött megállapodás terhére tudja elláttatni.

 

Önként vállalt többletmunka módosított szabályai

Az egészségügyi dolgozók vonatkozásában 2003. május 1-jétől lehetőség van önként vállalt többletmunkát végezni, amelyet rendkívüli munkavégzésre, illetőleg ügyeleti feladat ellátására lehet felhasználni. Az önkéntes többletmunkára vonatkozó szabályok szintén módosításra kerültek 2012. július 1-jétől. Részben a megállapodás tartama és kötelező nyilvántartás tekintetében fogalmazott meg a jogalkotó új szabályokat, részben a többletmunka korlátozása és megtiltása, mint új jogintézmény került megfogalmazásra.

Megállapodás önként vállalt többletmunkáról

Változatlan szabály, hogy az önként vállalt többletmunka tekintetében a feleknek egy írásbeli megállapodást kell megkötniük. Új rendelkezés azonban, hogy a határozott idő mellett lehetőség van határozatlan időtartamú megállapodás megkötésére is.

Ha a felek maradnak a határozott időtartam mellett, akkor ennek felső mértéke a munkáltatónál irányadó munkaidőkeret, ha pedig nincs munkaidőkeret, egy hónapos időtartamra kerülhet megkötésre. Azaz, ha a felek határozott időtartamban állapodnak meg és a munkáltatónál négyhavi munkaidő-keretet alkalmaznak, akkor ez négy hónapos időtartamra kerülhet a megállapodás megkötésre. A felek saját maguk döntik el, hogy határozott vagy határozatlan időre kerül megkötésre az önként vállalt többletmunkára vonatkozó megállapodás. Az alaki előírásra tekintettel az írásbeliség kötelező, szóban önként vállalt többletmunkával kapcsolatos megállapodást nem lehet kötni. Az önként vállalt többletmunka-megállapodásnak kell kötelező módon tartalmaznia, egész órában megjelölve az önként vállalt többletmunka mértékét, megjelölve az előre tervezett és előre nem tervezett munkára igénybe vehető időtartamát.

Azaz az önkéntes többletmunka megállapodásban rögzíteni kell a vállalt többletmunkának azt a mértékét, amelynek felhasználása tervezett módon történik, például 15 óra ügyeleti feladat ellátására, és külön meg kell jelölni az úgynevezett előre nem tervezhető módon igénybe vehető, önkéntes többletmunka mértékét. Célszerű az önkéntes többletmunka-megállapodásban az előre nem tervezett önkéntes többletmunkára okot adó tényezőket is nevesíteni. Például, hogy beosztástól eltérő rendkívüli munkavégzésre vagy készenlét alatti munkavégzés vonatkozásában mennyi önként vállalt többletmunka vehető igénybe. Az új szabályozás alapján elválik az önként vállalt többletmunka körében, hogy mely része az, amelyet biztosan a munkáltató fel fog használni, és mely része az, amely csak a felhasználásra okot adó ok bekövetkezte esetében használható fel.

Önkéntes többletmunka-megállapodás felmondása

Az önkéntes többletmunka-megállapodást a felek felmondhatják. A felmondás függ attól, hogy a megállapodás határozatlan vagy határozott időre került megkötésre. A határozatlan idejű megállapodás indokolási kötelezettség nélkül felmondható, a felmondást követő hónap utolsó napjával szűnik meg. Azaz, ha a határozatlan időre szóló megállapodást 2011. szeptember 1-ével felmondja az érintett egészségügyi dolgozó, akkor október 30-ával fog a megállapodás felmondás jogcímén megszűnni.

A határozott időre szóló megállapodás esetében nincs indokolási kötelezettség nélküli felmondás, hanem maga a törvény nevesíti a felmondási okokat. Az alkalmazott egészségügyi dolgozó abban az esetben mondhatja fel a határozott időre kötött megállapodást, hogyha annak teljesítése számára személyi, családi vagy egyéb körülmények tekintetében aránytalan sérelemmel járna. Ezen túlmenően fontos, hogy ez az ok a megállapodás megkötését követően kell, létrejöjjön. Például hogyha egy egészségügyi dolgozó lakóhelyet változtat, és a lakóhely-változtatása miatt nem tudja úgy gyermekeinek az elhelyezését megoldani, hogy önkéntes többletmunkát vállaljon, akkor, ha az elköltözésre az önkéntes többletmunka-megállapodás megkötését követően került sor, akkor ez egy megalapozott felmondási ok, hiszen bizonyíthatóan aránytalan sérelmet jelentene a családja számára az önkéntes többletmunka vállalása. Hasonló ok lehet, ha váratlanul valamelyik családtag megbetegszik, és szükségessé válik az ápolása, amely miatt az egészségügyi dolgozó már önkéntes többletmunkát nem tud vállalni.

A munkáltató részéről is lehetőség van a határozott időre szóló megállapodás felmondására, azonban a munkáltató esetében is a megállapodás megkötését követően kell, hogy olyan új körülmény merüljön fel, amely lehetővé teszi, hogy más munkaszervezési eszközökkel biztosítsa a folyamatos ellátást. Például, ha önkéntes többletmunka megállapodásra ezért volt szüksége, mert nem volt elég betöltött státusza, amelyet utóbb sikerül betöltenie, akkor ez olyan ok, amire alapozva a határozott időre szóló önkéntes többletmunkára vonatkozó megállapodás felmondhatóvá válik. Itt is él az a szabály, hogy a felmondás közlésének időpontját követő hónap utolsó napjával szűnik meg a megállapodás. A felmondási ok fennállását minden esetben annak kell bizonyítania, aki hivatkozik erre.

Felmondási idő jogszabályi mértékétől a kollektív szerződés és a felek is eltérhetnek rövidebb vagy hosszabb felmondási időtartam kikötésével. A jogszabály nem nevesíti, ugyanakkor álláspontom szerint közös megegyezéssel is megszüntethető az önkéntes többletmunka-megállapodás.

Önkéntes többletmunkára vonatkozó nyilvántartás

A módosított szabályok pontosították az önkéntes többletmunkát vállaló egészségügyi dolgozókról vezetett nyilvántartás tartalmát is. A nyilvántartás részben személyes adatokra vonatkozik, részben a vállalt többletmunkára, részben pedig a vállalás alapján ténylegesen elrendelt, teljesített munkaidőre.

A személyes adatok vonatkozásában az önkéntes többletmunkát vállaló dolgozó nevét nyilván kell tartani, célszerű azt az osztályt is megjelölni, ahol dolgozik. Szükséges a vállalt órakeret vonatkozásában nyilvántartani az előre tervezhetően és előre nem tervezhetően igénybe veendő önkéntes többletmunka mértékét is. Azaz a nyilvántartásban is fel kell tüntetni a megállapodásban meghatározott tervezhető és a nem tervezhető önkéntes többletmunka mértéket.

A nyilvántartásnak az előre tervezhető és nem tervezhető önkéntes többletmunka tényleges megvalósulásáról is tartalmaznia kell adatot. Az önkéntes többletmunka-nyilvántartás lehetőséget ad arra, hogy ellenőrizni lehessen, vajon valóban a vállalt önkéntes többletmunka mértékéig került-e sor a munkavégzésre. Ezen túlmenően minden nyolc óra önkéntes többletmunka kiegészítő szolgálati időnek minősül, így a nyilvántartás alapján történik az erre vonatkozó jelentés. Nagyon fontos új rendelkezés, hogy az önkéntes többletmunkáról vezetett nyilvántartást az egészségügyi államigazgatási szervvel a működési nyilvántartási adatok körében közölni kell.

Az önkéntes többletmunka-megállapodásra vonatkozó rendelkezések 2012. július 1-jével lépnek hatályba, így ezt követően már csak az új jogszabályi előírásoknak megfelelő önkéntes többletmunka megállapodások kerülhetnek megkötésre. A korábban megkötött önkéntes többletmunka megállapodások hatályosak, ugyanakkor a július 1-jétől kötelezően vezetett nyilvántartás érdekében szükséges azokat kiegészíteni a tervezhető és nem tervezhető önkéntes többletmunkára vonatkozó adatokkal, hiszen a régi önkéntes többletmunka-megállapodások ezt nem tartalmazzák.

Önkéntes többletmunka korlátozása, megtiltása az egészségügyi államigazgatási szerv részéről

2012. július 1-jétől a jogállási törvény az egészségügyi államigazgatási szerv részére lehetőséget biztosít arra, hogy az önkéntes többletmunkát korlátozza vagy megtiltsa.

A munkáltatónak a működési nyilvántartási adatok körében kell az egészségügyi államigazgatási szervvel közölni az önkéntes többletmunkáról vezetett nyilvántartást, és ez alapján lehetősége lesz az államigazgatási szervnek, hogy az ellátottak biztonságával vagy az egészségügyi dolgozó egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez való jogával összefüggésben megtiltsa vagy korlátozza a munkáltató által elrendelhető, 48 órát meghaladó munkavégzést. Az egészségügyi dolgozó oldaláról akkor kerülhet sor az önkéntes többletmunka megtiltására vagy korlátozására, ha egészségi állapotában, teherbírásában vagy a munkavégzési képességét érintő személyi körülményekben beállt változásra tekintettel ez indokolt, vagy pedig felmerül az ellátottak biztonságának a veszélyeztetése mint korlátozó, tiltó ok. Az önkéntes többletmunka korlátozására vagy megtiltására maga az államigazgatási szerv részéről hivatalból, vagy az egészségügyi dolgozó, a munkáltató vagy pedig az egészségbiztosítási szerv vagy a működési nyilvántartás-vezető szerv kezdeményezése alapján kerülhet sor. Azaz kezdeményezheti e tiltó vagy korlátozó intézkedés meghozatalát maga a munkáltató vagy az egészségügyi dolgozó, de maga az OEP is. A kezdeményezésnek természetesen utalni kell arra az okra, amely miatt a korlátozást, illetőleg a tiltást kezdeményezi az egészségügyi államigazgatási szervnél az érintett jogszabályban nevesített szerv vagy személy. Az önkéntes többletmunka korlátozása vagy megtiltása határozott időtartamra vonatkozhat. A maximális időtartama hat hónap lehet, ezen belül az egészségügyi államigazgatási szerv dönt, hogy milyen időtartamra korlátozza, illetőleg tiltja meg a heti 48 órát meghaladó munkavégzést az egészségügyi dolgozónak. Erre vonatkozóan az államigazgatási szerv egy határozatot hoz, és e határozott időre szóló határozat legfeljebb két alkalommal felülvizsgálható a dolgozó kérelmére. Azaz az egészségügyi dolgozó kezdeményezheti, hogy a tiltás, korlátozás hatálya alatt vizsgálja felül az egészségügyi államigazgatási szerv a hozott határozatát. A határozat ellen az államigazgatási szervnél van lehetőség fellebbezni, hiszen a fellebbezés nélküli végrehajtást tiltja a törvény, mert kimondja, hogy ez az önkéntes többletmunkát korlátozó vagy letiltó határozat fellebbezésre való tekintet nélkül nem nyilvánítható végrehajthatónak.

Fontos a figyelmet felhívni arra, hogy az államigazgatási tiltás illetve korlátozás körében maga a jogszabály utal az egészségügyi tevékenység mértékére vonatkozó nyilatkozattételre. Ugyanis az egyidejűleg, párhuzamos jogviszonyban történő egészségügyi tevékenységnél az egészségügyi dolgozónak nyilatkoznia kell, hogy annak mértéke hat havi átlagban a hatvan órát nem haladja meg. Ha a működési nyilvántartás-vezető a különböző nyilvántartásokból megállapítja, hogy a 60 órát meghaladja az egészségügyi tevékenység mértéke, lehetősége van kezdeményezni az egészségügyi államigazgatási szervnél ezen önkéntes többletmunka korlátozását vagy megtiltását.

2012. július 30-át megelőzően megkötött önkéntes többletmunka-megállapodások sorsa

A jogállási törvény módosítása új feltételek mellett rendeli el megkötni az önkéntes többletmunkára vonatkozó megállapodást. Ugyanakkor nagyon sok munkáltatónál hatályos még a 2012. június 30-a előtt megkötött megállapodás. Ennek a további jogi sorsát rendezte a jogállási törvény oly módon, hogy főszabályként kimondta: 2012. augusztus 1-jével ezek az önkéntes többletmunkára vonatkozó megállapodások hatályukat vesztik, és itt már az új szabályoknak megfelelő önkéntes többletmunka megállapodásokat kell megkötni. Ugyanakkor lehetősége van a feleknek, hogy a törvényi főszabálytól eltérően rendezzék a kérdést, és ebben az esetben az önkéntes többletmunka-megállapodás hatálya fennmaradhat, legfeljebb azonban 2012. december 31-ig. Ha ezek az önkéntes többletmunka-megállapodások hatályban maradnak, akkor a felmondásukra a 2012. június 30-án hatályos szabályok az irányadóak.

Ezek a cikkek is érdekelhetik