2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Állami tulajdonba vett intézmények dolgozóinak jogi státusának alakulása 2

Állami tulajdonba vett intézmények dolgozóinak jogi státusának alakulása 2

2011-12-15 07:47 Forrás: -- Dr. Kőszegfalvi Edit
2076
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el a megyei önkormányzatok konszolidációjáról a megyei önkormányzati intézmények és a fővárosi önkormányzat egyes egészségügyi intézményének átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényt. (A cikk 2. része).

A jogszabály többek között rendezi, hogy miként alakul a jogi státusza az átvett intézményekben foglalkoztatottaknak, az intézmény első számú vezetőinek és gazdasági igazgatóiknak, továbbá azoknak, akik egyéb jogviszonyban végeznek egészségügyi tevékenységet. Jelen cikkünk keretében az erre vonatkozó szabályokat tekintjük át.

Pályázati eljárások lefolytatása

Speciális szabályok nem kerültek megfogalmazásra a pályázati eljárás lefolytatása vonatkozásában, ezért álláspontom szerint a jelenleg hatályos törvényi és rendeleti előírásokból kell kiindulni. Egyrészt az ágazatra vonatkozó 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet határozza meg, hogy mely intézmények esetében kell a Munka törvénykönyv alapján munkaviszonyt létesíteni a főigazgatói és a gazdasági igazgatói feladat ellátására. Ez alapján az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, mindazon egészségügyi szolgáltatóknál, amely szolgáltató érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik és az egészségügyi szakellátásokért általa elszámolt finanszírozási tételek éves összege az 500 millió Ft-ot eléri – az egészségtudományi centrumok, egyetemi klinikák, központok, klinikai vezetők és rektorok kivételétel – munkaviszony keretében kerül a főigazgatói feladat ellátásra. Ha a főigazgató munkaviszonyban látja el a feladatát, akkor a gazdasági igazgató esetében is munkaviszonyra kell a pályázatot kiírni.

A pályázati eljárás lefolytatása kapcsán a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ában foglaltak az irányadóak, és alkalmazni kell a képesítési követelmények vonatkozásában a 13/2002. (III. 28.) EüM-rendelet előírásait. Ha a főigazgatói és gazdasági igazgatói feladat munkaviszony keretében történő betöltésére kerül kiírásra a pályázati eljárás a Munka törvénykönyvének X. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a képesítési előírásra vonatkozó ágazati szabályok itt is irányadóak.

Azon intézmények tekintetében, ahol a főigazgatói, illetőleg a gazdasági vezetői feladat közalkalmazotti jogviszony létesítése mellett magasabb vezetői megbízás keretében kerül ellátásra, ott a pályázatnak utalni kell – álláspontom szerint – a magasabb vezetői beosztás mellett ellátandó közalkalmazotti munkakör betöltésének a feltételeire is.

A jogszabály a pályázat kiírása vonatkozásában határidőt jelöl meg, amely szerint a törvény hatályba lépése és 2012. március 31. között kell a pályázatot kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazotti törvény 20/A. §-a tartalmaz részletes eljárási szabályokat, meghatározva a pályázati határidőt (30 nap) és annak elbírálási határidejét is (60 nap). Ezek az eljárási szabályok nem csupán a magasabb vezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, hanem a munkaviszony keretében ellátott vezetői feladat pályázatára is vonatkoznak a Munka törvénykönyve 192/B. § szabályaira tekintettel.

A pályázati eljárás eredményes lefolytatását követően a jelenleg főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakört, illetve magasabb vezetői beosztással rendelkező munkaviszonya, illetve magasabb vezetői megbízása a törvény rendelkezése alapján megszűnik.

A jelenlegi főigazgató, gazdasági munkakört betöltők esetében a jogi státuszuk attól függően alakul, hogy a pályázat tekintetükben hogyan zárul le. Ha a jelenlegi főigazgató, gazdasági igazgató munkakört betöltő megnyeri a pályázatot, új munkaviszony létesül vele, illetőleg az új főigazgató, gazdasági igazgató magasabb vezetői megbízást kap.

Azaz, azoknál, akik a pályázati eljárás keretében megnyerik a pályázatot, nem meghosszabbításra kerül a meglévő munkaviszonyuk vagy magasabb vezetői megbízásuk, hanem új munkaviszony, illetőleg új magasabb vezetői megbízás kerül elkészítésre. Nagyon fontos, hogy magasabb vezetői megbízás mellett egy határozatlan időtartamú közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó jogviszonynak is létesülnie kell. Ha a jelenleg magasabb vezetői beosztást betöltő nyeri meg a pályázatot, akkor számára nem kell új kinevező okmányt készíteni. Ezzel ellentétben, ha új személy nyeri el a magasabb vezetői beosztásra vonatkozó pályázatot, akkor a magasabb vezetői beosztásra vonatkozó megbízás mellett egy kinevező okmánynak is el kell készülnie az érintett személy képzettségének, végzettségének megfelelő munkakör tekintetében.

A magasabb vezetői megbízás vonatkozásában alkalmazni kell a Közalkalmazotti törvény azon szabályát, hogy ez legfeljebb ötéves időtartamra adható a pályázatot kiíró döntése alapján. A Munka törvénykönyv szerint vezetői állásra létesített munkaviszony vonatkozásában a pályázó dönt abban, hogy határozott vagy határozatlan időtartamú munkaviszony betöltésére írja ki a pályázatot.

Ha a jelenlegi főigazgatói, gazdasági igazgatói, aki magasabb vezetői megbízással rendelkezik, és nem nyeri meg a pályázatot, a magasabb vezetői megbízása a törvény rendelkezései alapján megszűnik, és az eredeti kinevezési okmányban nevesített munkakörében folytatódik a továbbfoglalkoztatásuk. Így, ha a főigazgató egy főorvosi közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezett a magasabb vezetői megbízása mellett, akkor ezen munkakörben fogja végezni a továbbiakban a munkát. A gazdasági igazgató esetében is a kinevezési okmányban nevesített munkakört kell a továbbiakban ellátni. Azaz, a magasabb vezetői megbízás megszűnése nem érinti a közalkalmazotti jogviszonyt és az arra vonatkozó kinevezési okmányban foglalt feltétételeket – természetesen a magasabb vezetői megbízáshoz kapcsolódó vezetői pótlék, illetve pótszabadság megszűnik.

Azon főigazgatók, gazdasági igazgatók esetében, akik a Munka törvénykönyv alapján munkaviszonyban állnak és nem nyerik meg a pályázatot, a jogalkotó előírta, hogy a megszűnéshez kapcsolódó munkaszerződésben vagy törvényben nevesített juttatásokhoz való jogot ez nem érinti. Azaz, vizsgálni kell, hogy a megszüntetéshez kapcsolódóan a jogszabály, illetve a munkaszerződés milyen juttatások kifizetését írja elő. Vélhetően a jogalkotó itt a felmondáshoz kapcsolódó juttatásokra gondol, hiszen a Munka törvénykönyv a jogviszony megszűnési, illetve megszüntetési módok között nem nevesíti a törvény erejénél fogva történő munkaviszony megszűnési esetét.

Természetesen a megkötött menedzserszerződések részletesen szabályozhatják a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó juttatások körét, ebben az esetben ezek lesznek az irányadóak.

Egyéb magasabb és vezetői megbízással rendelkezők jogi státusza

A közalkalmazotti jogviszonyban álló egyéb magasabb vezetői megbízással, továbbá vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak, illetőleg munkaviszony keretében egyéb vezetői munkakört betöltő alkalmazottak tekintetében a törvény rendelkezéseket nem tartalmaz, így álláspontom szerint hasonló módon, mint a foglalkoztatásra vonatkozó jogviszony önmagában a tulajdonjog átszállásával nem módosul a vezetői, magasabb vezetői megbízás, illetőleg a vezetői munkakör.

2011. január 1-jei hatállyal a határozatlan időtartamú vezetői megbízásokat ötéves, határozott időtartamra szóló vezetői megbízásokká kellett a törvény erejénél fogva átalakítani. A tulajdonjog és a fenntartói jog átadását követően ezen vezetők a vezetői, magasabb vezetői megbízásra vonatkozó feltételek mellett látják el a vezetői feladatukat.

Összegezve, az átvett intézményekben foglalkoztatottak jogi státuszával összefüggésben a munkáltatóknak teendője nincs, hiszen a foglalkoztatási jogviszony, illetőleg a munkavégzésre irányuló egészségügyi tevékenységet ellátók egyéb jogviszonya nem módosul. Kizárólag a főigazgatók, gazdasági igazgatók vonatkozásában történik pályáztatás, e feladat ellátása azonban a tulajdonjog gyakorlójának a hatáskörébe tartozik. A pályázati eljárás lefolytatásának feltételeit, az ún. menedzserszerződések tartamát, a magasabb vezetői megbízás időtartamát, a törvény által meghatározott kerteken belül az új tulajdonos határozza meg.

 

A cikk 1. része itt olvasható.

Ezek a cikkek is érdekelhetik